Het hoeft niet herhaald te worden dat het bestuur enorm spitsvondig is in het bedenken en uitvoeren van ideeën om haar leden optimaal te informeren en te begeleiden bij het uitoefenen van hun hobby. Deze manier van werken is kenmerkend voor de club, en de leden ondervinden al snel de positieve kanten van aangesloten te zijn bij Zilverhaai Beringen. Doch het opvallendste kenmerk van de werking is toch wel de wederzijdse waardering tussen het bestuur en de leden.

De resultaten van het clubkampioenschap zijn zwart op wit het bewijs dat de Zilverhaaileden nogal wat inspanningen over hebben voor hun club. Geen wonder dat dit ook ten eerste, zeer secuur wordt geregistreerd en ten tweede, dit extra in de verf wordt gezet. Daarom is vroeger al gekozen om de proclamatie van het clubkampioenschap ieder jaar tijdens het clubfeest en momenteel op de BLIKvergadering te houden. Met spanning wordt dan uitgekeken naar de nieuwe kampioen en de eindstand. De overhandiging van de oorkondes is ieder jaar opnieuw een plechtig moment waarbij de wederzijdse waardering volledig tot uiting komt. De nieuwe clubkampioen wordt voor één jaar de trotse bezitter van de begeerde wisseltrofee: Kristallen druppel.
Maar de waardering is meer als er ook nog een beloning bijkomt. De eerste tien van de eindstand kunnen hun keuze maken uit de prijzenpot van aquariumbenodigdheden waarvan de totale waarde de 500 euro overschrijdt. Daarnaast zijn de resultaten van het clubkampioenschap in het verleden meermaals richtgevend geweest om bij activiteiten beloningen toe te kennen in de vorm van financiële kortingen. Bovendien is het VIP-statuut met privileges en voordelen, volledig gekoppeld aan het clubkampioenschap. Allemaal aansporingen voor een actieve deelname aan de jaarlijkse kompetitie.

Wees er van overtuigd, het bestuur waardeert en beloont u, doe dus mee aan het clubkampioenschap en tracht ook uw naam op de erelijst te krijgen.

Prijzentafel voor verdienstelijke leden 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaarlijkse clubkampioenschap is een initiatief van het bestuur dat na de oprichting van de club werd ingevoerd om de meest actieve leden van het afgelopen jaar te waarderen en te kunnen huldigen. Het is al langer bewezen dat deze jaarcompetitie voor de club een gestructureerde meerwaarde betekent. Het clubkampioenschap is immers een sportieve strijd waarbij (bewust of onbewust) wordt meegewerkt aan een goede werking en een verdere uitbouw van de club. Aquaristieke kennis is dan ook van ondergeschikt belang.

Meer informatie i.v.m. clubkampioenschap verneem je door op één der onderstaande titels te klikken.
            - Waardering en beloning
            - KK-Reglement
            - Criteria KK-punten
            - KK-Palmares
            - Eindstand 2014
            - Tussenstand 2015
            - Quizkampioenschap
            - VIP-statuut 
            - Losse berichten

Eenvoudig gezegd: Het Vip-statuut is gereserveerd voor de 20 beste clubleden van het ogenblik. Dit wordt elke maand opnieuw becijfert met de behaalde punten van de laatste vier maanden van het clubkampioenschap. Naar verdere omschrijving > VIP-statuut

zie hier

Nota: Onderstaande criteria zijn vanaf 1 januari 2022 van toepassing.

1. Vergaderingen

Aanwezig zijn (info-blad op ledenvergadering invullen) 100 KK-punten
Gratis voordracht presenteren op ledenvergadering (voorstel tijdig indienen) 500 KK-punten
Vragen quizkampioenschap (20 KK-punten/juist antwoord) 100 KK-punten
Tombolaprijs aanbrengen op ledenvergadering max / maand:   50 KK-punten
Vergaderzaal helpen klaar zetten / opruimen / enz.. max /maand:  200 KK-punten
Aanwezig zijn op 4D-vergadering of Zeewatervergadering 200 KK-punten
Gratis voordracht presenteren op 2D, 4D-vergadering, Zeewatervergadering of andere Z-activiteit max / maand: 500 KK-punten
Andere verdienstelijke hulp te bepalen door het bestuur


2. Activiteiten

Deelname 'vivariumkeuring' of 'vijverkeuring" (per persoon) 800 KK-punten
Aanwezig  'BLIKvergadering' 500 KK-punten
Gastheer bakkenbezoek 500 KK-punten
Gasten bakkenbezoek 100 KK-punten
Deelname bus- of treinuitstap 100 KK-punten
Deelname groepsuitstap met carpooling 150 KK-punten
Deelname excursie 150 KK-punten
Deelname  BBAT-bondsdag 250 KK-punten
Deelname  Zomeractiviteit BBAT-Limburg 250 KK-punten

Hulp bij LimBeurs  & Andere uitstappen of activiteiten

te bepalen door het bestuur
Deelname of hulp aan tentoonstellingen te bepalen door het bestuur
Deelname of hulp aan LimBeurs of andere beurzen te bepalen door het bestuur
Aquashow: geregistreerde uren - opbouw 25 KK-punten/uur
Aquashow: geregistreerde uren - openingsuren 00 KK-punten/uur
Aquashow: geregistreerde uren - afbraak 50 KK-punten/uur
Aquashow: materiële en logestieke ondersteuning te bepalen door het bestuur


Nota: Deelname in promokledij bij externe door de Zilverhaai georganiseerde uitstappen of evenementen leveren dubbele KK-punten op.
Punten en verificatie worden telkens door een bestuurslid genoteerd.

 

3. Teksten of artikels Haaien-Echo’s

Vis- dier- of plantbeschrijving zonder persoonlijke inbreng 100 KK-punten
Andere teksten, bv. eigen ervaringen, verslag uitstap, kweekverslag, enz 300 KK-punten
Vertalingen in opdracht (kandidatuur stellen)  300 KK-punten


4. Teksten of artikels Aquariumwereld

Eigen tekst (bij publicatie) 400 KK-punten


5. Diversen

Aanwerven van een nieuw lid 300 KK-punten/lid
Aanbrengen van advertentie voor Haaien-Echo’s 300 KK-punten/advertentie
Aanleveren van nuttig digitaal fotomateriaal   
te bepalen door het bestuur
   

6. Interessegroepen

Voorbereiding & leiden van bijeenkomsten  max/maand: 300 KK-punten
Aanwezig zijn op activiteit van interessegroep, werkgroep of feestcomité:

200 KK-punten

 


7. Redactiehulp

Voor hulp en redactiemedewerking die elders in de puntenlijsten niet voorzien is zoals o.a. teksten typen, samenrapen, verzending enzomeer... hiervoor worden naargelang de gepresteerde inspanningen ook de nodige KK-punten toegekend.
Elke maand zal elke medewerker een hoeveelheid KK-punten op zijn actief bij krijgen dat evenredig is met de geleverde prestaties met een maximum van 400 KK-punten per editie.

 

8. Multimedia - Website

Op dit vlak zijn er eveneens mogelijkheden gecreëerd om KK-punten te verdienen. Vooropgesteld dat prestaties, die van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, gaande van hulp aan website, foto’s maken (in opdracht van het bestuur) tot het samenstellen van een PPT-presentatie met bijhorende tekst enz... die de club en de leden nu of in de toekomst van nut kunnen zijn.
Als absoluut maximum is 2.000 KK-punten per persoon per jaar voor de website gesteld.

 

9. Algemeen

Bij de vele Zilverhaai-activiteiten komt steeds een boel werk kijken. Denken we maar even aan de ledenvergaderingen: de zaal voorbereiden, de hulp bij de tap, tombola, bibliotheek, zaal opruimen, poetsen, en ga zo maar door...
Elke activiteit brengt zijn specifieke voor- en nazorgen mee. Het is niet mogelijk om vooraf voor alle mogelijke inspanningen een eerlijk puntentarief op te stellen. Toch zal er bij elke activiteit de individuele prestatie, voor zover mogelijk, met een aantal KK-punten gehonoreerd worden. Dit geldt in principe voor alle Zilverhaai-bijeenkomsten, tentoonstellingen en andere activiteiten.
Het bestuur kan bovendien ten allen tijde extra KK-punten toekennen voor bewezen diensten of prestaties die ten goede komen aan het clubgebeuren en niet in deze criterialijst voorzien zijn.


We wensen alle leden er attent op te maken dat het maandelijkse info-blad van de ledenvergadering benut kan worden om persoonlijke prestaties aan te melden. Het geeft u trouwens meer zekerheid dat al uw KK-punten geregistreerd worden.  
Bij speciale gelegenheden worden er mogelijk een logboek en/of hulpformulieren aangewend om de nodige informatie te verzamelen voor o.a. de representatieve KK-punten toe te kennen.

 • Alle leden, uitgezonderd bestuursleden, nemen automatisch en gratis deel aan deze competitie.
 • Het kampioenschap loopt van 1 januari tot 31 december en de einduitslag wordt bekend gemaakt tijdens de BLIKvergadering.
 • De behaalde punten worden geregistreerd door 1 of meer bestuursleden, die zwijgplicht hebben.
 • De tussenstand zal regelmatig in Haaien-Echo’s en op de website verschijnen, zonder melding der behaalde KK-punten.
 • Het puntentotaal blijft geheim tot de huldiging op de proclamatie (BLIKvergadering).
 • Ieder lid kan op aanvraag bij de verantwoordelijke(n) inzage krijgen aangaande zijn eigen KK-punten.
 • Geschillen worden door het voltallig bestuur behandeld.
 • De eerste tien van de eindstand worden tijdens de BLIKvergadering op een passende wijze gehuldigd.
 • Degene die het hoogst aantal punten heeft behaald, wordt uitgeroepen tot clubkampioen en ontvangt de KK-wisseltrofee, die een jaar in zijn bezit mag blijven.
 • Als een lid in een tijdspanne van 5 jaar de titel 3 maal behaalt, zal hij de wisseltrofee mogen behouden en wordt hij opgenomen als erelid van Zilverhaai Beringen.
 • Het Z-bestuur behoudt zich het recht voor om in de loop van het jaar het KK-reglement te wijzigen of aan te vullen indien dit nodig mocht blijken.